phone.svg

Meer weten? Bel 033 450 50 60

Verwerkersovereenkomst

Wat is een verwerkersovereenkomst?

In artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke moet worden geregeld in een overeenkomst, waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokken, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerker is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. In de relatie apotheker-NControl BV is de apotheker de verwerkingsverantwoordelijke en NControl BV de verwerker.

De verwerkersovereenkomst bevat onder andere de volgende punten:

  • De opdracht tot verwerking van persoonsgegevens
  • De beveiliging van persoonsgegevens
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  • Geheimhouding
  • Rechten van betrokkenen (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben)
  • Procedures bij datalekken

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving is het noodzakelijk dat uw apotheek naast de gebruikersovereenkomst met NControl BV ook een nieuwe verwerkersovereenkomst sluit. Als het goed is heeft uw apotheek van NControl BV een nieuwe verwerkersovereenkomst ontvangen. Wij vragen u deze vóór 25 mei 2018 ondertekend te retourneren.

Aanbevelingen

In artikel 4.3 van de verwerkersovereenkomst staat vermeld;
Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn beveiligingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel onder meer de aanbevelingen van Opdrachtnemer daaromtrent opvolgen en blijven opvolgen. Deze aanbevelingen zullen naar hun aard doorlopend worden herzien en aangepast en zijn te raadplegen op de website van Opdrachtnemer.

Op dit moment zijn er geen aanbevelingen